Contract de transport alternativ

Prin acceptarea cursei de transport alternativ, dvs. acceptați încheierea contractului de transport alternativ, guvernat de dispozițiile de mai jos ( Contractul), cu _____________________________, o societate înființată și organizată în conformitate cu legislația din România, având sediul social situat în ________________________________________________, cu numărul unic de înregistrare ___________________, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului ______________________, și deținător al copiei conforme a autorizaţiei pentru transportul alternativ pentru autoturismul folosit pentru prestarea serviciului de transport alternativ, reprezentată legal de ________________________, în calitatea sa de _____________________ ( Operatorul de transport alternativ).

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

În baza acestui Contract, Operatorul de transport alternativ va presta pentru dvs. un serviciu de transport alternativ cu un autoturism cu conducător auto, în condițiile acestui Contract.

Serviciul de transport alternativ va fi prestat de la locul indicat de dvs. prin intermediul platformei digitale LEONE GO APP până la destinația indicată de către dvs. conducatorului auto. După acceptarea cursei, puteți oferi indicații șoferului cu privire la locul de începere al cursei, prin comunicarea cu șoferul la datele de contact afișate în platforma digitală LEONE GO APP. În măsura în care dvs. doriți schimbarea locului de îmbarcare indicat în platforma digitală LEONE GO APP, Operatorul de transport alternativ are dreptul să înceteze Contractul, fără nicio altă formalitate sau obligație din partea sa.

 1. DURATA CONTRACTULUI

Serviciile de transport alternativ vor fi prestate de la momentul la care șoferul ajunge la locația indicată de dvs. și are loc îmbarcarea, până la finalizarea cursei.

Șoferul ajunge la locația indicată în timpul afișat în platforma digitală LEONE GO APP. Cu toate acestea, în funcție de condițiile de transport, acest termen poate suferi variații.

 1. TARIFUL CURSEI

Pentru serviciile de transport alternativ prestate de Operatorul de transport alternativ, dvs. datorați suma afișată de platforma digitală LEONE GO APP. De asemenea, atât anterior acceptării cursei, cât și pe parcursul cursei, dvs. puteți vizualiza elementele care compun tariful cursei în platforma digitală LEONE GO APP.

Odată cu plata serviciului de transport alternativ, dvs. vi se va transmite prin intermediul platformei digitale LEONE GO APP factura electronică, emisă în numele și pe seama Operatorul de transport alternativ.

 1. MODALITATEA DE PLATĂ

Plata pentru contravaloarea curselor de transport alternativ va putea fi efectuată de către pasageri în următoarele moduri acceptate prin Platforma Digitală: (1) în numerar sau la POS-ul Operatorului de transport alternativ, în măsura în care autovehiculele Operatorului de transport alternativ sunt dotate în acest sens de către Operatorul de transport alternativ și (2) plata cu cardul prin intermediul Platformei Digitale.

 1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORUL DE TRANSPORT ALTERNATIV

În baza acestui Contract, Operatorul de transport alternativ are următoarele drepturi:

a) de a percepe contravaloarea serviciilor de transport alternativ;

b) de a recupera de la dvs. orice daune sau prejudicii create de dvs. sau de persoanele care beneficiază de serviciul de transport la solicitarea dvs. pe parcursul prestării serviciilor de transport alternativ;

c) de a nu presta serviciile contractate, în măsura în care dvs. sau beneficiarii serviciului de transport alternativ nu se prezintă la locul de îmbarcare indicat, în termenul acceptat de către dvs. la acceptarea cursei, sau convenit ulterior prin comunicarea cu șoferul;

d) de a refuza instrucțiunile dvs., în măsura în care acestea vizează o conduită nelegală în trafic sau în măsura în care acestea sunt de natură să creeze un risc de accident sau orice alt pericol. Astfel de situații vor fi analizate și decise de către șofer.

e) de a percepe de la dvs. taxe suplimentare pentru servicii auxiliare serviciilor de transport alternativ. Astfel de taxe vor fi indicate în mod individual în cadrul platformei digitale LEONE GO APP, dacă este cazul.

În baza acestui Contract, Operatorul de transport alternativ are următoarele obligații:

a) să utilizeze la efectuarea transportului alternativ autoturisme pentru care au fost emise în prealabil copii conforme ale autorizaţiei de transport alternativ;

b) să utilizeze la efectuarea transportului alternativ doar autoturisme care respectă prevederile art. 22 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto;

c) să utilizeze la efectuarea transportului alternativ conducători auto care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 23 din Ordonanța de urgență nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto;

d) să nu transmită copia conformă a autorizaţiei de transport alternativ către alt operator de transport alternativ sau oricărei alte persoane, pentru a fi utilizată în scopul efectuării transportului alternativ;

e) să se asigure ca șoferul să aibă la bordul autoturismului documentele prevăzute la art. 24 din Ordonanța de urgență nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto;

f) să efectueze transportul alternativ numai prin intermediul unei platforme digitale cu avizul tehnic valabil, eliberat de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. Datele referitoare la valabilitatea avizelor eliberate vor fi publicate pe site-ul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

g) să ducă la îndeplinire oricare alte obligații prevăzute de Ordonanța de urgență nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto în sarcina Operatorului de transport alternativ.

 1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CONDUCĂTORULUI AUTO

A. În baza acestui Contract, conducătorul auto are următoarele drepturi:

a) de a beneficia de un tratament civilizat și politicos;

b) de a i se oferi ajutor în caz de situații conflictuale declanșate de alți participanți la trafic și/sau de a contacta și a da declarații controalelor de control cu privire la incidente din trafic, inclusiv accidente, în care autovehiculul/șoferul au fost implicate;

c) de a i se oferi instrucțiuni cu privire la traseu, punctul de preluare și destinație;

d) de a refuza instrucțiunile dvs., în măsura în care acestea vizează o conduită nelegală în trafic sau în măsura în care acestea sunt de natură să creeze un risc de accident sau orice alt pericol.

B. În baza acestui Contract, conducătorul auto are următoarele obligații:

a) să aibă ţinută corespunzătoare, un comportament civilizat şi preventiv în relaţia cu clientul;

b) să nu refuze efectuarea cursei în condiţiile iniţial agreate;

c) să nu solicite plata de către dvs. a unei alte sume de bani față de acelea afișate în platforma digitală LEONE GO APP;

d) să transporte bagajele clienţilor, în cazul transportului de persoane, în limitele spaţiului destinat pentru acestea;

e) să se supună controlului autorităţilor cu atribuţii în domeniu şi să prezinte la control, în timpul activităţii, documentele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de legislaţia în vigoare;

f) să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul dvs.;

g) să efectueze cursa doar cu un autoturism înscris pe platforma digitală (ex. autoturismul indicat în cadrul platformei digitale LEONE GO APP).

e) să ducă la îndeplinire oricare alte obligații prevăzute de Ordonanța de urgență nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto în sarcina conducătorului auto.

 1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

A. În baza acestui Contract, dvs. aveți următoarele drepturi:

a) de a beneficia de serviciul de transport alternativ în condițiile stabilite la acceptarea cursei sau, ulterior, conform celor agreate cu conducătorul auto;

b) de a oferi indicații cu privire la traseul cursei, cu limitările descrise la art. 5.1.4 și 6.1.4 de mai sus.

B. În baza acestui Contract, dvs. aveți următoarele obligații:

a) de a achita contravaloarea serviciului de transport alternativ, precum și orice alte taxe care v-au fost făcute cunoscute prin intermediul platformei digitale LEONE GO APP.;

b) de a nu provoca sau dezvolta sau lua parte la situații conflictuale cu șoferul sau alți participanți la trafic;

c) de a acorda ajutor conducătorului auto în caz de situații conflictuale declanșate de alți participanți la trafic și/sau de a contacta și a da declarații controalelor de control cu privire la incidente din trafic, inclusiv accidente, în care autovehiculul/șoferul au fost implicate;

d) de a acoperi orice prejudiciu creat ca urmare a conduitei proprii necorespunzătoare sau ca urmare a încălcării oricărei prevederi asumate prin acest Contract (ex. pentru nereprezentare la locul de preluare sau pentru anularea comenzii deja acceptate). Aceste cazuri pot fi indicate direct în platforma digitală LEONE GO APP.

 1. CONDIȚIILE DE ASIGURARE A PERSOANEI ȘI A BUNURILOR

Potrivit reglementărilor legale, Operatorul de transport alternativ dispune de o asigurare a persoanelor transportate și a bunurilor acestora, valabilă cu privire la serviciul de transport prestat.

Operatorul de transport alternativ asigură pe propria cheltuială asigurarea dvs. pentru eventualele accidente pe care le puteți suferi în timpul prestării serviciului de transport, pentru cauze imputabile Operatorul de transport alternativ sau, după caz, conducătorului auto.

 1. RECLAMAȚII

Orice reclamație cu privire la serviciul de transport angajat în baza acestui Contract sau cu privire la încheierea acestui Contract poate fi direct adusă la cunoștința Operatorul de transport alternativ de către dvs. sau de către beneficiarii serviciului de transport solicitat de dvs. În plus, orice reclamație poate fi formulată și prin intermediul platformei digitale LEONE GO APP în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto. În orice caz, Operatorul de transport alternativ rămâne responsabil pentru orice incidente cu privire la acest Contract cauzate de Operatorul de transport alternativ sau de conducătorul auto.

Operatorul de transport alternativ va soluționa reclamațiile primite în cel mai scurt timp posibil, cu remedierea deficiențelor aduse la cunoștința Operatorul de transport alternativui de către dvs. sau de beneficiarii serviciului de transport solicitat de dvs., în măsura în care respectiva deficiență este imputabilă Operatorul de transport alternativui sau conducătorului auto.

 1. GARANȚIILE ȘI RĂSPUNDERILE OPERATORUL DE TRANSPORT ALTERNATIV

Operatorul de transport alternativ declară că deține toate autorizațiile, toate documentele și are îndeplinite toate formalitățile pentru prestarea serviciului de transport alternativ care face obiectul acestui Contract.

Operatorul de transport alternativ declară că șoferul care va presta serviciul de transport alternativ deține atestatele, toate documentele și are îndeplinite toate formalitățile pentru efectuarea cursei de transport în condițiile asumate de Operatorul de transport alternativ în temeiul acestui Contract.

Operatorul de transport alternativ declară că pentru autoturismul cu care este prestat serviciul de transport alternativ au fost obținute toate avizările și au fost îndeplinite toate formalitățile și procedurile pentru ca acesta să fie utilizat în acest scop.

Operatorul de transport alternativ declară că șoferul care efectuează serviciul de transport alternativ este subordonat Operatorului de transport alternativ, fiind prepusul Operatorului de transport alternativ.

Operatorul de transport alternativ este răspunzător pentru prestarea serviciului de transport alternativ.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În executarea acestui Contract, Operatorul de transport alternativ va prelucra datele dvs. cu caracter personal din platforma digitală LEONE GO APP, în condițiile stabilite în prezenta secțiune.

Ca regulă, prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară în vederea desfășurării activității specifice scopului prelucrării, anume, furnizarea serviciilor de transport alternativ contractate prin platforma digitală LEONE GO APP. Pentru a putea prelucra datele dvs. cu caracter personal, Operatorul de transport alternativ se bazează pe diferite temeiuri de prelucrare, precum:

 1. prelucrarea este necesară pentru demersurile necesare încheierii Contractului, precum și executării acestuia;

 2. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale, precum emiterea facturii și înregistrarea acesteia în contabilitatea Operatorului de transport alternativ;

 3. prelucrarea este realizată în vederea unui interes legitim al Operatorului de transport alternativ, precum chemarea dvs. sau a persoanelor care au beneficiat de serviciile de transport la solicitarea dvs. în cadrul unor procese în fața instanțelor.

Datele prelucrate de către Operatorul de transport alternativ în baza acestui Contract sunt datele cu privire la identitatea dvs., date cu privire la locul de îmbarcare și cu privire la destinația cursei, date cu privire la condițiile de transport, precum și date cu privire la plată.

În anumite situații specifice, datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de prestatori de servicii externi (e.g. contractarea serviciului de transport prin platforma digitală LEONE GO APP; facturarea prin operatorul platformei digitale LEONE GO APP, în numele și pe seama Operatorul de transport alternativ; procesarea plăților cu cadrul în platformei digitale prin procesatori de plăți). Operatorul de transport alternativ declară că obligațiile privind siguranța datelor au fost trasate în scris în relația cu astfel de prestatori de servicii.

Dvs. aveți posibilitatea de a contacta reprezentanții Operatorului de transport alternativ cu privire la orice aspecte de țin de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, la datele de contact identificate în preambulul acestui Contract. Dvs. aveți dreptul de a solicita informații în orice moment cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, dvs. aveți următoarele drepturi:

 1. dreptul de acces – aveți dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate, și dacă da, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora. Informațiile includ, printre altele, scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal afectate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate datele dvs. cu caracter personal. Aveți dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, Operatorul de transport alternativ poate percepe o taxă rezonabilă, în baza costurilor administrative;

 2. dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte. În funcție de scopul prelucrării, aveți dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare;

 3. dreptul de a fi uitat – aveți dreptul de a solicita ștergerea de către Transportator a datelor cu caracter personal;

 4. dreptul la restricționare – aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de Transportator doar în anumite scopuri;

 5. dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, în format structurat, comun și care poate fi citit de aparate, și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități fără obiecții din partea Operatorul de transport alternativ;

 6. dreptul de a obiecta – aveți dreptul de a obiecta, pe motive legate de situația dvs., în orice moment, față de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi, și ni se poate solicita să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal. Dacă aveți dreptul la obiecție și vi-l exercitați, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente încheierii sau executării Contractului.

Operatorul de transport alternativ își rezervă dreptul de a răspunde solicitărilor dvs. în termenul permis de lege, precum și de a se proteja împotriva unor solicitări abuzive sau nejustificate, repetate.

Operatorul de transport alternativ declară că a luat măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru menținerea securității datelor, în special pentru a vă proteja datele dvs. cu caracter personal împotriva accesării de către terți, cât și împotriva modificării, pierderii sau distrugerii intenționate.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi reținute pe durata desfășurării Contractului. În principiu, vor fi păstrate datele cu caracter personal pe durata solicitată sau permisă de legislația aplicabilă. După încetarea relației contractuale, Operatorul de transport alternativ va reține datele pe o perioadă de trei ani de la acest moment. În plus, prevederile legale (e.g. perioadele de retenție în baza legislației fiscale) impun reținerea anumitor date ale dvs. pe o perioadă de zece ani. Ulterior, Operatorul de transport alternativ va elimina/șterge datele dvs. cu caracter personal din sistemele și evidențele sale și/sau va lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai fie posibilă identificarea dvs. în baza acestora. Dacă se inițiază o măsură legală sau disciplinară la care dvs. să participați, datele cu caracter personal pot fi păstrate până la finalizarea acesteia, inclusiv eventualele perioade de apel sau de recurs, iar apoi vor fi șterse sau arhivate, conform prevederilor legislației aplicabile.

 1. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract poate înceta în următoarele cazuri:

a) prin ducerea la îndeplinire a obligațiilor părților;

b) prin acordul părților. Din partea Operatorul de transport alternativ, acordul exprimat în acest sens de către conducătorul auto este valabil;

c) ca urmare a nerespectări de către una dintre părți a obligațiilor asumate prin Contract, la solicitarea celeilalte părți.

Încetarea prezentului Contract în temeiul art. 12.1.3 nu înlătură posibilitatea părții prejudiciate de a solicita recuperarea prejudiciului creat ca urmare a nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte.

 1. ALTELE

Prezentul Contract poate fi accesat de către dvs. prin intermediul platformei digitale LEONE GO APP anterior acceptării cursei și încheierii Contractului, precum și ulterior, pe întreaga durată a cursei. În plus, dvs. aveți posibilitatea de a accesa Contractul cu Operatorul de transport alternativ și în cadrul platformei digitale LEONE GO APP.

În cazul în care o prevedere a Contractului și-a pierdut sau își va pierde efectul sau este sau devine inaplicabilă, sau în cazul în care aceasta conține o lacună, eficacitatea celorlalte prevederi nu va fi afectată. Într-un astfel de caz, Contractul se va completa cu o prevedere care să fie cât mai apropiată de scopul economic al Contractului.

Niciuna dintre părți nu va fi responsabilă pentru neîndeplinirea oricărei îndatoriri sau obligații pe care le-ar putea avea în temeiul Contractului, în cazul în care un astfel de eșec a fost cauzat de incendiu, inundații, accident, explozie, grevă sau alte probleme de muncă, sau orice alte circumstanțe care nu pot fi controlate în mod rezonabil de partea care avea datoria de a îndeplini această obligație. Partea afectată va notifica cealaltă parte cu privire la evenimentul de forță majoră.

Contractul este guvernat de legislația română, iar locul de soluționare a oricărui diferend va fi instanța competentă potrivit dreptului comun.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii aici De acord