Contract de afiliere

Prezentul Contract („​Contractul de afiliere​”) este încheiat între:

 1.  LEONE GO APP S.R.L., persoană juridică înființată și funcționând în conformitate cu legea română, cu sediul în București, Sector 3, Str. Șapte Drumuri nr.10, ap.30, Cod poștal 031647 cu nr. de ordine in Registrul Comertului J40/13463/2019, Cod Unic de Inregistrare 41740960, cont IBAN: RO65UGBI 0000 4720 0993 2RON, deschis la GARANTI BANK – CENTRALA. (“Operatorul platformei digitale”)

Şi

 1. „​Beneficiarul​” și/sau „​Operatorul de transport alternativ​”, o societate având datele de identificare […]

denumiți în comun „​Părțile​” și, în mod individual, „​Partea​”,

Având în vedere:

 • prevederile Ordonanței de urgență nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto și prevederile Ordinului nr.734/2019 privind reglementarea procedurii de acordare/retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport alternativ cu autoturism și conducător auto,

 • Operatorul platformei digitale a dezvoltat Platforma Digitală Leone Go App (“Aplicatia”) pentru a pune în legătură operatorii de transport alternativ cu pasagerii,

 • Operatorul de transport alternativ este autorizat să desfășoare servicii de transport alternativ cu autoturism și conducător auto intermediată printr-o platformă digitală ,denumite în continuare „​transport alternativ​”;

Partile au decis incheierea prezentului Contract de afiliere in vederea prestarii serviciilor de transport alternativ catre pasageri, dupa cum urmeaza:

1. In interpretarea prevederilor prezentului Contract, Partile vor avea in vedere urmatoarele definitii:

1.1. „Furnizor de servicii de t ransport / operatorul de transport alternativ” - orice persoană fizică autorizată sau juridică care deține/folosește legal o licență de transport sau o autorizație eliberată în conformitate cu OUG 49/2019, pentru care există un cont în platforma Leone Go App,deschis de reprezentantul legal sau convențional și cu care Leone Go App este în relație contractuală directă pentru serviciile de intermediere oferite prin platforma Leone Go App.

1.2 „Contul Operatorului de transport alternativ” - înseamnă contul activat de către Operatorul platformei digitale în vederea punerii la dispoziție a Platformei Digitale pentru Soferii identificați de Operatorul de transport alternativ. Contul Operatorului de transport poate fi utilizat de Operatorul de transport alternativ pentru monitorizarea serviciilor de transport prestate prin Soferii identificați de Operatorul de transport alternativ;

1.3 „Contul Soferului” - înseamnă contul activat de către Operatorul platformei digitale pentru fiecare Sofer identificat de Operatorul de transport alternativ în vederea utilizării Platformei Digitale;

1.2. „Șofer” înseamnă un mandatar, angajat sau contractant al Clientului: (a) care îndeplinește condițiile LEONE GO APP valabile la momentul respectiv pentru a fi șofer activ utilizator al Serviciilor LEONE GO APP; (b) pe care LEONE GO APP îl autorizează să acceseze Serviciile LEONE GO APP pentru a furniza Servicii de transport în numele Clientului; și (c) care și-a asumat obligații prin Contract.

1.3. „Identificatorul șoferului” înseamnă identificatorul și parola atribuite de LEONE GO APP unui Șofer, care îi permit Șoferului să utilizeze și să acceseze Aplicația șoferului.

1.4. „Tariful” reprezinta contravaloarea curselor.

1.5. „Taxe de drum” înseamnă orice taxe de drum aplicabile, taxe de pod, de feribot, de tunel și de aeroport, inclusiv taxa de congestie urbană, taxe de mediu sau taxe similare, astfel cum sunt stabilite în mod rezonabil de Serviciile LEONE GO APP pe baza informațiilor disponibile.

1.6. „Servicii de transport ” înseamnă furnizarea de servicii de transport pentru pasageri către

1.7. „Vehicul” înseamnă oricare vehicul al Clientului care: (a) îndeplinește cerințele valabile la momentul respectiv ale LEONE GO APP pentru un vehicul ce prestează Servicii LEONE GO APP; și (b) este autorizat de LEONE GO APP în vederea utilizării de către un Șofer în scopul de a furniza Servicii de transport în numele Clientului.

1.8Client” – Orice persoana juridica sau fizica cu capacitate de exercitiu deplina care acceseaza Aplicatia fiind interesata de serviciile oferite de Soferi.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de transport alternativ de catre Parti in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile in domeniu.

2.2. In executarea prezentului Contract Beneficiarul, in calitate de operator de transport alternativ, poate accesa aplicatia Leone Go App prin soferii pentru care este autorizat sa presteze servicii de transport alternativ.

2.3. Leone Go App, in calitate de operator al platformei digitale, pune la dispozitia Beneficiarului Aplicatia, in scopul intermedierii serviciilor de transport intre pasageri cu mai multi operatori de transport alternativ, precum si alti transportatori autorizati, Beneficiarul neavand drepturi exclusive sau preferentiale cu privire la utilizarea Aplicatiei.

3. SOFERII BENEFICIARULUI

3.1. In derularea prezentului Contract, Leone Go App va acorda acces conducatorilor auto nominalizati de Beneficiar, prin activarea conturilor acestora, la momentul incheierii sau pe parcursul Contractului.

3.2. Beneficiarul este raspunzator in ceea ce priveste asigurarea respectarii conditiilor de autorizare a conducatorilor auto, in conformitate cu prevederile legale. De asemenea, Beneficiarul va notifica de indata Leone Go App cu privire la orice modificare a conditiilor, inclusiv cele de autorizare, a conducatorilor auto. Orice intarziere in acest sens va fi imputata Beneficiarului, acesta din urma fiind deplin raspunzator pentru orice si toate prejudiciile potential suferite de catre Leone Go App.

4. PRETUL SI MODALITATEA DE PLATA

4.1 Partile agreeaza prin prezentul Contract, pretul stabilit conform schemei de tarifare prevazuta in Anexa 1.

4.2. In ceea ce priveste plata pentru contravaloarea curselor de transport alternativ, aceasta va putea fi efectuata de catre clienti fie numerar sau la POS-ul conducatorului autor, in masura in care autoturismele sunt dotate in acest sens, fie plata cu cardul prin intermediul Aplicatiei.

4.3. In indeplinirea obligatiilor sale, Leone Go App va emite, in numele si pe seama Beneficiarului, si va transmite factura electronica, fie la finalul fiecarei curse, fie ulterior in conformitate cu prevederile legale, cu exceptia cazului in care clientul opteaza pentru plata in numerar sau la POS-ul conducatorului auto, caz in care Beneficiarul este unicul raspunzator privind emiterea dovezilor de plata.

5. DURATA

5.1. Prezentul Contract este incheiat pe o durata de […]. Fiecare Parte poate denunta unilateral Contractul prin transmiterea unei notificari prealabila, in scris, de […] de zile calendaristice anterior incetarii Contractului.

6. ONORARIU

6.1. În schimbul punerii la dispoziție a Platformei Digitale pentru Conducătorii auto identificați de Operatorul de transport alternativ, Operatorul de transport alternativ va plăti Operatorului platformei digitale prețul Contractului, potrivit Anexei nr. 1.

6.2. In ceea ce priveste tarifele pentru cursele de transport alternativ, Operatorul platformei digitale isi rezerva dreptul de a implementa algoritmi dinamici care afecteaza tariful, in baza functionalitatilor platformei digitale.

6.3. Operatorul platformei digitale informeaza pasagerul cu privire la tariful aplicabil cursei de transport anterior acceptarii acesteia, in conformitate cu prevederile legale. Operatorul de transport alternativ se obliga sa nu perceapa si sa nu solicite de la pasageri, direct sau prin intermediul Soferilor, alte sume decat cele afisate in platforma digitala, sub sanctiunea excluderii din platforma a soferilor care au fost identificati efectuand aceste abateri. In cazul unor evenimente repetate, Operatorul platformei digitale isi rezerva dreptul de a exclude si operatorul de transport alternativ din platforma.

6.4. Operatorul platformei digitale își rezervă dreptul de a percepe pasagerilor/utilizatorilor Platformei Digitale o serie de onorarii / tarife suplimentare, aferente unor servicii și/sau facilități, fără nicio notificare sau informare prealabilă a Operatorului de transport alternativ. Aceste onorarii/tarife sunt afișate în Platforma Digitală.

6.5. Plata pentru contravaloarea curselor de transport alternativ va putea fi efectuată de către pasageri prin Platforma Digitală: (i) în numerar sau la POS-ul Operatorului de transport alternativ, în măsura în care autovehiculele Operatorului de transport alternativ sunt dotate în acest sens de către Operatorul de transport alternativ (Operatorul platformei digitale neavând obligația de a furniza aparate de marcat sau POS-uri), și (ii) plata cu cardul prin intermediul Platformei Digitale.

6.6. În îndeplinirea obligațiilor sale, Operatorul platformei digitale va emite, în numele și pe seama Operatorului de transport alternativ, și va transmite factura electronică, fie la finalul fiecărei curse, fie la un moment ulterior, cu respectarea normelor legale incidente în materie fiscală referitoare la termenul de emitere a facturii fiscale. Acest document se emite și se transmite pasagerilor în toate cazurile, indiferent de modalitatea de plată a tarifului, în format electronic, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, fiecare Parte fiind responsabilă a îndeplini individual formalitățile care îi revin.

6.7. Operatorul de transport alternativ este unicul răspunzător pentru îndeplinirea tuturor prevederilor legale cu privire la condițiile și modalitatea de emitere a documentelor justificative de plată, potrivit legislației aplicabile.În mod specific, în cazul în care se încasează direct de la pasager, integral sau parțial, daca plata se efectueaza in numerar sau prin POS. In acest sens, Operatorul de transport alternativ are obligația de a utiliza un aparat de marcat electronic fiscal, în

conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a

utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de a emite și înmâna bon fiscal pasagerului, Operatorul platformei digitale emițând în toate cazurile factură electronică ca document fiscal conform. Operatorul platformei digitale nu este responsabil și nu va monitoriza maniera în care Operatorul de transport își îndeplinește această obligație.

7. DREPTURI SI OBLIGATII

7.1. Operatorul platformei digitale are dreptul:

 • de a incasa pretul Contractului;

 • de a suspenda sau, dupa caz, refuza, accesul in platforma digitala a unui Sofer, in caz de comportament neadecvat, lipsa unei conduite corespunzatoare fata de pasageri, neindeplinirea obligatiilor prevazute de lege in ceea ce priveste mentinerea autorizarii si/sau acreditarii etc.);

 • de a modifica, actualiza caracteristicile si functionalitatile platformei digitale.

7.2. Operatorul platformei digitale se obliga:

 • sa asigure afisarea traseului parcurs si a tarifului aferent;

 • sa asigure afisarea datelor deidentificare ale soferului selectat pentru efectuarea cursei;

 • sa monitorizeze cursele pe tot parcursul utilizarii platformei digitale;

 • sa mentina posibilitatea pasagerilor de a comunica cu Soferul;

 • sa asigure o interfata de comunicare disponibila si accesibila timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana in vederea raportarii eventualelor incidente privind cursele efectuate;

 • sa emita si sa transmita factura electronica aferenta cursei efectuata.

7.3. Operatorul de transport alternativ are dreptul:

 • de a beneficia de suportin utilizarea Platformei digitale;

 • de a fi informati cu privire la calitatea serviciilor desfasurate de Soferi.

7.4. Operatorul de transport alternativ se obliga sa:

 • detina o autorizatie pentru transport alternativ valabila pe toata durata Contractului.

 • puna la dispozitia Operatorului de platforma digitala Soferi care indeplinesc in mod continuu toate conditiile legale aplicabile;

 • sa informeze de indata Operatorul de platforma digitala cu privire la orice modificare a informatiilor si datelor furnizate acestuia;

 • sa puna la dispozitia Operatorului platformei digitala toate documentele care atesta indeplinirea obligatiilor legale privind activitatea sa, cat si a Soferilor pusi la dispozitie de acesta;

 • sa solicite stergerea contului unui Sofer in cazul in care acesta din urma nu mai indeplineste conditiile legale pentru prestarea serviciilor de transport alternativ sau in cazul in care Operatorul de transport alternativ a incetat colaborarea cu Soferul respectiv.

8. LIMITAREA RĂSPUNDERII

8.1. Serviciul de transport va fi prestat in baza termenilor si conditiilor fiecarui Sofer si in baza legislatiei aplicabile. Operatorul platformei digitale nu este raspunzator pentru modalitatea sau calitatea prestarii Serviciilor, aceasta raspundere fiind a Soferilor, in calitate de prestatori ai serviciilor. De asemenea, orice obligatie legala a Soferului fata de pasager va ramane in sarcina Soferului. Pentru evitarea oricarui dubiu, Operatorul platformei digitale nu se substituie Soferului si nu presteaza servicii pentru pasageri. Operatorul platformei digitale depune diligentele pentru a se asigura ca Soferii detin autorizatiile solicitate de legislatia privind transportul in regim de taxi sau in regim de ride sharing pentru efectuarea acestor servicii. Cu toate acestea, in masura in care nu se face dovada ca Operatorul platformei ar fi avut cunostinta despre acest caz la momentul contractarii cursei si l-ar fi acceptat, daca se dovedeste ca Soferul nu ar fi detinut autorizatiile cerute de lege la momentul contractarii si/sau prestarii cursei, Operatorul platformei poate solicita exclusiv Soferului sau Operatorului de transport alternativ acoperirea oricarui prejudiciu creat.

8.2. Prin crearea si utilizarea Contului, Soferul si Operatorul de transport alternativ isi asuma raspunderea pentru mentinerea confidentialitatii datelor Contului (user si parola) si pentru gestionarea accesarii Contului si, in masura permisa de legislatia in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.

9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. Părțile prelucrează Datele cu caracter personal (i.e. nume, prenume, funcție deținută, număr de telefon, adresa de e-mail) reprezentanților legali ai fiecăreia dintre ele, precum și ale persoanelor de contact desemnate de fiecare dintre Părți pentru executarea Contractului și prestarea Serviciilor.

9.2. Temeiul acestor prelucrări este reprezentat de interesul legitim al Părților în gestionarea și administrarea relației de afaceri dintre ele, când fiecare Parte va avea calitatea de Operator în privința Datelor cu caracter personal aparținând Persoanelor vizate din cadrul celeilalte Părți,

9.3. In legătura cu datele menționate mai sus, Părțile le vor prelucra in următoarele scopuri permise: negocierea și încheierea Contractului; derularea activităților pe care executarea Contractului le presupune; gestionarea sau administrarea relației de afaceri a Părților, inclusiv servicii de procesare a plăților, contabilitate, auditare, facturare și încasare; desfășurarea de către fiecare Parte a activității periodice de analize interne (incluzând analize statistice)/ studii de piață atât cu privire la produse sau servicii, cât și cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea continuă a produselor, serviciilor și/sau proceselor interne, precum și în orice alt scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care Datele cu caracter personal au fost furnizate.

9.4. Partile vor prelucra Datele cu caracter personal in temeiul obligatiilor legale privind arhivarea si pastrarea evidentelor contractelor in baza carora partile au derulat relatii comerciale.

9.5. Fiecare Parte va implementa standarde de confidențialitate și transparență cu privire la Datele cu caracter personal pe care le prelucrează în activitatea curenta, în conformitate cu principiile prevăzute de legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679.

9.6 Fiecare Parte are pentru situațiile prevăzute în această secțiune, obligația de a efectua informarea Persoanei vizate cu privire la modul în care prelucrează Datele sale cu caracter personal, categoriile de date pe care le prelucrează, modalitatea și scopurile în care le folosește, durata procesării datelor, destinatarii către care transfera datele cu caracter personal, drepturile Persoanei vizate și modul în care le poate exercita.

9.7. In ceea ce privește modalitatea de realizare a informării privind protecția datelor, aceasta rămâne la latitudinea fiecăreia dintre parți (ex. format scriptic, afișare online pe site, etc). De asemenea, fiecare Parte va asigura îndeplinirea tuturor cerințelor necesare pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor privind drepturile Persoanelor vizate.

9.8 Partile se angajează să respecte principiile Regulamentului și să asigure condițiile necesare pentru protecția datelor personale utilizate pe toată durata derulării serviciilor prevăzute în Contract.

10. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

10.1. Dispozitiile prezentului Contract sunt guvernate si se supun dispozitiilor legale romane in vigoare. În cazul în care oricare dintre prevederi devine inaplicabilă, părțile vor înlocui clauza afectată cu una valabilă care va aproxima intenția și efectul economic al clauzei afectate.

10.2. Orice litigiu aparut in legatura cu prezentul Contract va putea fi solutionat de instantele competente din municipiul Bucuresti.

11. INCETAREA CONTRACTULUI

11.1. Prezentul contract poate inceta:

 • Prin acordul Părților;

 • Prin denunțarea unilaterală, in baza unei notificari prealabile de 30 de zile.

 • În cazul încălcării prevederilor contractuale, total sau parțial, de către Operatorul de transport alternativ, daca încălcarea nu este remediată într-un termen de 7 zile calendaristice de la notificarea scrisă primită de la Operatorul de platforma digitala.

12. DISPOZITII FINALE

 1.  
  1. Orice completări sau modificări la prezentul contract vor fi valabile numai daca sunt facute in scris.

  2. Prezentul contract va fi guvernat de legea română şi interpretat conform legilor în vigoare în România.

  3. Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură cu îndeplinirea contractului.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii aici De acord